《AN00029724》
大阪市立大学法学雑誌 [ 法雑 ] [ C0562 ]
 大阪市立大学法学会
大阪 : 大阪市立大學法學會 , 1954-
 04410351 A5

フルテキスト・データベースへ
http://dlisv03.media.osaka-cu.ac.jp/contents/osakacu/html/kiyolist/kiyolist.html

受け入れ状況(未製本分)
2018/03/0163巻4号   
2017/11/2063巻3号   
2017/09/0463巻2号   
2017/04/2863巻1号   
2016/10/2162巻3・4号   
2016/04/0162巻1号   
 62巻2号   

法学部の所蔵状況
1(1954)-61(2015) + 欠:4(1),7(3)