《AN00029724》
大阪市立大学法学雑誌 [ 法雑 ] [ C0562 ]
  大阪市立大学法学会
大阪 : 大阪市立大學法學會 , 1954-
  04410351  A5

フルテキスト・データベースへ
http://dlisv03.media.osaka-cu.ac.jp/contents/osakacu/html/kiyolist/kiyolist.html

受け入れ状況(未製本分)
2018/09/2764巻1・2号     

法学部の所蔵状況
1(1954)-63(2017) + 欠:4(1),7(3)