《AN00029724》
大阪市立大学法学雑誌 [ 法雑 ] [ C0562 ]
  大阪市立大学法学会
大阪 : 大阪市立大學法學會 , 1954-
  04410351  A5

フルテキスト・データベースへ
http://dlisv03.media.osaka-cu.ac.jp/contents/osakacu/html/kiyolist/kiyolist.html

受け入れ状況(未製本分)
2020/07/2766巻1・2号     
2020/02/2865巻3・4号     
2019/07/3165巻1・2号     

法学類の所蔵状況
1(1954)-63(2017) + 欠:4(1),7(3)